ข่าวกิจกรรม

การสูบบุรี่ 1 ม้วน จะทำให้อายุสั้นลง 7 นาที "ตายไว ไม่รู้ตัว" เลิกบุรี่...... คุณทำได้ ตั้งใจ มีเป้าหมาย ไม่รอช้า ไม่หวั่นไหว ไม่ยอมแพ้ เพื่อสุขภาพที่ดีและคนรอบข้างที่คุณรัก-

18 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ นำโดย นายเสน่ห์ นามแก้ว (นายกองค์การบริการส่วนตำบลย่อ) คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนและข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันท้องถิ่นไทย) ถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม (ดอกไม้สด) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร-

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ เรื่อง เตือน! โรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน)-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง • ช่วงที่ 1 เดือน ต.ค.-พ.ย. 2566 ช่วงที่ 2 เดือน ม.ค.-ก.ย. 2566 -

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ดำเนินการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน ภายใต้การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธย์แนวใหม่ RE-X-RAY เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ และเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 3 และ ภ.ด.ส 4 ) ประจำปี พ.ศ.2567-

ใบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยงานสนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉินตัวอย่าง-

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

วันที่ 29 ธ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - วันที่ 4 มกราคม 2566 พร้อมมอบหมวกนิรภัย ให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลย่อ ทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร.ย่อ และคณะบุคลากร อบต.ย่อ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯด้วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"

นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมด้วยนายชุมพล พาสุข รองนายกฯ นายประจักษ์ ล้วนศรี เลขานุการนายกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.ย่อ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ "ยโสธรเบิ่งแงง แบ่งปัน ร่วมกัน ต้านภัยหนาว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1. ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม ให้แก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 2 ครัวเรือน 2. ร่วมออกบูธนิทรรศการและแสดงผลงาน ในการจัดโครงการ ฯ จำนวน ๑ บูธ 3. คัดเลือก กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จำนวน 80 คน เพื่อเข้ารับมอบผ้าห่ม

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมทีมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการเดินวิ่ง 113 ปี คำเขื่อนแก้ว ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอคำเขื่อนแก้ว

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมด้วย นางศุภารัตน์ ปักการะโต รองนายกฯ นายประจักษ์ ล้วนศรี เลขานุการนายกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร อบต.ย่อ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมด้วยนายประจักษ์ ล้วนศรี เลขานุการนายกฯ กำนัน และประชาชนตำบลย่อ ร่วมทำพิธีเทวาภิเษกท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดยางตลาด ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ โดยนายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการในตำบล ผู้นำชุมชน ได้รับความเมตตาจากพระครูเมธีธรรมบัณฑิต เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลย่อ พร้อมการประกวดการประกวดนางนพมาศผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสาวประเภทสอง การประกวดกระทงสวยงามและอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้รับเกียรติจาก นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 และขอขอบคุณ นายสมัย ขันสัมฤทธิ์ กำนันตำบลย่อ ดร.สุภาพร พาภักดี ผอ.รร.ราชประชานุุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร พร้อมผู้นำชุมชนทั้ง 11 หมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้มาร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ด้วย

นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมด้วย นางนภัสรัญช์ ชูชื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว

13 ตุลาคม 2565 นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมด้วยนางศุภารัตน์ ปักการะโต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นางนภัสรัญช์ ชูชื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ ได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วย นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ นางศุภารัตน์ ปักการะโต รองนายกฯ นายชุมพล พาสุข รองนายกฯ นายประจักษ์ ล้วนศรี เลขานุการนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการและคณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ ร่วมทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมตักบาตรเทโววันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดยางตลาด บ้านย่อ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จนถึงลานเอนกประสงค์หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ และมีพี่น้องประชาชนผู้มีจิตรศรัทธา เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

10 ตุลาคม 2565 นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมด้วยนางศุภารัตน์ ปักการะโต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประจักษ์ ล้วนศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ ได้ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2565 ณ วัดยางตลาด ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ