สภาพทั่วไป

      องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๘ ตารางกิโลเมตร ประมาณ ๒๓,๗๕๐ ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างเขตติดต่อ จังหวัดยโสธร กับอำเภอคำเขื่อนแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลย่อห่างจากอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประมาณ ๙ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดยโสธร ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 • ทิศใต้ ติดกับเขตตำบลสงเปือย และ ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 • ทิศตะวันออก ติดกับเขตตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 • ทิศตะวันตก ติดกับเขตตำบลขุมเงิน และ ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง

เขตการปกครอง

      เขตปกครอง ตำบลนาสะไมย์มีพื้นที่ในการปกครองทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้

 1. หมู่ที่ 1 บ้านบ้านย่อ
 2. หมู่ที่ 2 บ้านย่อเหนือ
 3. หมู่ที่ 3 บ้านหนองแสง
 4. หมู่ที่ 4 บ้านสว่าง
 5. หมู่ที่ 5 บ้านคำม่วง
 6. หมู่ที่ 6 บ้านโคกป่าจิก
 7. หมู่ที่ 7 บ้านคำม่วง
 8. หมู่ที่ 8 บ้านคำกลาง
 9. หมู่ที่ 9 บ้านดอนดู่
 10. หมู่ที่ 10 บ้านหนองปลา
 11. หมู่ที่ 11 บ้านเจริญสุข

ประชากร

      ประชากรทั้งสิ้น ๖,๕๖๘ คน แยกเป็นชาย ๓,๓๑๙ คน หญิง ๓,๒๔๙ คน มีความ หนาแน่นเฉลี่ย ๑๗๒.๘๔ คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง
1 บ้านย่อ ๓๗๑ ๓๘๑
2 บ้านย่อเหนือ ๔๑๔ ๔๐๖
3 บ้านหนองแสง ๒๖๕ ๒๕๘
4 บ้านสว่าง ๔๒๐ ๓๘๒
5 บ้านคำม่วง ๓๒๓ ๓๐๖
6 บ้านโคกป่าจิก ๒๘๐ ๒๘๑
7 บ้านคำม่วง ๔๘๐ ๕๐๖
8 บ้านคำกลาง ๒๙๖ ๒๕๕
9 บ้านดอนดู่ ๑๘๕ ๑๘๖
10 บ้านหนองปลา ๑๒๙ ๑๒๑
11 บ้านเจริญสุข ๑๖๒ ๑๗๒

เศรษฐกิจ

      ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ ๗๐ และอีกบางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง ทำธุรกิจส่วนตัว ประมาณร้อยละ ๓๐

 1. ปั้มน้ำมัน (๑ หัวจ่าย) และก๊าซ จำนวน ๑๑ แห่ง
 2. โรงสี จำนวน ๑๒ แห่ง

สังคม

 1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง
 2. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๒ แห่ง
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง
 4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ แห่ง

องค์กรทางศาสนา

 1. วัดและสำนักสงฆ์ จำนวน ๙ แห่ง

สาธารณสุข

 1. สถานีอนามัย จำนวน ๑ แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 1. สถานีตำรวจชุมชนตำบล จำนวน ๑ แห่ง

การไฟฟ้า

      จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจำนวน ๑,๗๓๐ ครัวเรือน ซึ่งใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 1. ลำน้ำ, ลำห้วย,จำนวน ๓ แห่ง (คลองส่งน้ำบ้านสว่าง, ห้วยสะแนน, ลำชีหลง)
 2. บึงหนองและอื่นๆ จำนวน ๑๐ แห่ง (หนองแสง,หนองสะพัง,หนองมะงอย,หนองสิม, หนองแวง, หนองปลา,หนองผือ,หนองคำ,หนองแสง,หนองอีเข็ง)

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 1. ฝาย จำนวน ๒ แห่ง
 2. บ่อน้ำดื่ม จำนวน ๘๔ แห่ง
 3. บ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑๖ แห่ง
 4. อ่างเก็บน้ำ จำนวน ๑ แห่ง

 

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ