วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

"ตำบลย่อ รักใคร่สามัคคี มีรายได้เพิ่ม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต แหล่งผลิตผักปลอดสารพิษ"

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (ต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ
 2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชน
 3. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านในการจัดหมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
 5. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้านจุดที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและเสี่ยงต่อการลักเล็กขโมยน้อย
 6. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

 

เป้าประสงค์ (Goal)

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวมเร็ว
 2. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้พอเพียง
 3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
 4. หมู่บ้านทุกหมู่บ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย
 5. ถนนภายในหมู่บ้านมีแสงสว่างเพียงพอ
 6. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ