คณะผู้บริหาร

นายเสน่ห์ นามแก้ว​

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 094-3818029

นายชุมพล พาสุข​

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 089-5828777

นางศุภารัตน์ ปักการะโต

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 088-3458776

นายประจักษ์ ล้วนศรี

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 098-6148217

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมภาร พายุบุตร

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 095-5142821

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางน้ำผึ้ง สังสนา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 088-3573901

นายสมภาร พายุบุตร

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 095-5142821

นางน้ำผึ้ง สังสนา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 088-3573901

นางสุคนธา ศรีวะรมย์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 081-6605075

นางสุกานดา ว่องไวเจือจันทร์

เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มือถือ 095-6100599

นางสุกานดา ว่องไวเจือจันทร์

เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 095-6100599

นายโชคชัย ยาศรี

เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการส่งเสริมเกษตร
มือถือ 062-4412495

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ