สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

งานสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลย่อ เบี้ยผู้สูงอายุ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง • ช่วงที่ 1 เดือน ต.ค.-พ.ย. 2566 ช่วงที่ 2 เดือน ม.ค.-ก.ย. 2566 -

[ 20-02-2567 ] Hits:26

กิจกรรมรณรงค์ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ดำเนินการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน ภายใต้การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธย์แนวใหม่ RE-X-RAY เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ และเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน-

[ 15-02-2567 ] Hits:78

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 3 และ ภ.ด.ส 4 ) ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 3 และ ภ.ด.ส 4 ) ประจำปี พ.ศ.2567-

[ 29-01-2567 ] Hits:236

เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิก EMS Rally

ใบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยงานสนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉินตัวอย่าง-

[ 26-01-2567 ] Hits:108

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

      กระทรวงการศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้จัดดั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ขึ้นโดยได้ประกาศ ณ. วัน ที่ 27 เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2537 เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่ พระองค์ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบปีที่ 50 นับเป็นโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ลำดับที่ 28 โดยก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 204...

[ 01-02-2565 ] Hits:3064

วัดย่อเหนือ ถ้ำพระนาคปรก น้ำตกพญานาค

      วัดย่อเหนือ ถ้ำพระนาคปรก น้ำตกพญานาค ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านย่อ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

[ 03-01-2565 ] Hits:5371

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ