สำนักปลัด

นางน้ำผึ้ง สังสนา

ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 095-5142821

นางสุจิตตา ขันหล่อ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 088-3573901

พนักงานส่วนตำบล

นางสุจิตตา ขันหล่อ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายพรหมพิริยะ สมวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จ่าเอกอุทัย ภูศรีเมือง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายโชคชัย ยาศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวอลิสา หาโสม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจิระนันท์ สุขประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกงสุน สร้างใส

พนักงานขับรถน้ำ

นายอัษฎาวุธ เกื้อกูล

พนักงานทั่วไป

นายสันติ อุตอามาตย์

คนงานทั่วไป

นายคชพล ดลสุข

พนักงานขับรถส่วนกลาง

นางสาวจันทร์จิรา หอมหวล

คนงานทั่วไป

นางสุภาพร ผาเหลา

คนงานทั่วไป

นางสาววิวาห์พร นามแก้ว

คนงานทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ