โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

      กระทรวงการศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้จัดดั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ขึ้นโดยได้ประกาศ ณ. วัน ที่ 27 เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2537 เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่ พระองค์ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบปีที่ 50 นับเป็นโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ลำดับที่ 28 โดยก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 204 ไร่ 13 ตารางวา ณ.บ้านย่อ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ห่างจากตัวเมืองยโสธรไปทาง ทิศตะวันออก ประมาณ 10 กิโลเมตร ในการก่อสร้างเบื้องต้นนั้น พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงได้พระราชทานเงิน เพื่อก่อสร้างหอ นอนมาตรฐาน จำนวน 1 หลัง และเรือนพยาบาลจำนวน 1 หลัง ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมมอบให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ดูแลรับ ผิดชอบร่วมกับกรมสามัญศึกษา

      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนประเภทรับนักเรียนอยู่ ประจำ เช่นเดียว กับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ ในการนี้เพื่อจัดการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ ประสบกับ ความยากไร้ ทางเศรษฐกิจ สังคม , ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และส่ง เสริมความมั่นคงของชาติ ตลอดจนรับนักเรียนในพระราชานุ เคราะห์ โรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ได้เปิดรับนักเรียนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2538 ในปัจจุบัน มีนักเรียนเข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ไปจนถึง ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6โดยมี นักเรียน 883 คน ภายใต้การดูแลของครูและ บุคลากร 32 คน

      ต้นพะยอม ซึ่งเป็นไม้ต้นสูง 15 - 30 เมตร เปลือกสีเทาเข้มแตกเป็นร่องใบเดี่ยวออก สลับ รูปขอบ ขนาน ปลายมนหรือเป็นติ่งสั้นๆโคนมนขอบเป็นคลื่นผิวเกลี้ยงเป็นมันดอกสีขาวกลิ่นหอมจัดออก เป็นช่อใหญ่ตามกิ่งและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันกลีบดอก 5 กลีบ เรียงเวียนกับแบบกังหันเมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง1-2เซนติเมตร เกสร ตัวผู้ 15 อัน ผลรูปรีกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว ประมาณ 2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงเจริญไปเป็นปลีกยาว 3 ปลีกสั้น 2 ปลีกคล้ายผลยางโดยดอกจะผลิบานในช่วงฤดูหนาวของทุกปี

      ชื่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ซึ่ง ความหมายของคำว่า ราชประชา ราช มาจากคำว่า พระราชา , ประชา มาจากคำว่า ประชาชนเมื่อนำมารวม กัน จึงให้ความหมายว่า พระราชา และ ประชาชน ที่ซึ่งอนุเคราะห์ ซึ่งกันและกัน ในการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร แห่งนี้นั้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในประราชบรมชูประถัมภ์ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้น เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ แห่งที่ 28 ของประเทศไทย และอยู่ที่จังหวัดยโสธร ปัจจุบัน มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ทั้งหมด 43 แห่ง และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหา และให้โอกาสด้านการศึกษาของนักเรียน ในประเทศไทย ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร นี้สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นปีที่ 50

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ